Gå til hoved-indhold

Vedtægter

Jerup, den 14.04.2011 

§1

Foreningens navn:

Jerup Forsamlingshus

Foreningens hjemsted er Jerup i Frederikshavn kommune

Foreningens formål:

Foreningens formål er at drive og opretholde Jerup forsamlingshus som et almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelt, foreningsmæssig, idrætslig eller selskabelig art. Foreningen har endvidere til formål, at inspirere til og iværksætte samt afholde kulturelle og idrætslige aktiviteter i et omfang der understøtter samhørigheden og fællesskabet i lokalområdet. 

§2

Hæftelse:

Foreningen hæfter alene med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

§3

§4

Medlemmer:

Enhver kan optages som medlem, såfremt vedkommende tilslutter sig foreningens formål. Medlemskabet er kun gyldigt hvis årskontingentet er fuldt betalt. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsens formand inden 1. december. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kun myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens medlemmer og love. Beslutningen kan indankes for foreningens generalforsamling.

Der føres en fortegnelse over medlemmer, med mindst navn, adresse evt. tlf. og e-mail adresse.

Bestyrelsen bemyndiges efter vedtagelsen af disse vedtægter, at opkræve kontingent for et år af gangen, af medlemmer af foreningen, på den efter bestyrelsens skøn bedste måde.

Kontingent bestemmes af den til en hver tid siddende bestyrelse, og kan tages op til vurdering eller ændring efter behov.

Bestyrelsen fastsætter reglerne for udlejning.

Foreningsbeviser og mortifikation af medlemsbeviser:

Bestyrelsen fører et medlemskartotek evt. elektronisk over samtlige medlemsbeviser. Heri indføres medlemmets navn og adresse, samt købsdato. 

Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. 

Ny adresse indføres i medlemsprotokollen. 

Hvis et brev, sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, bliver returneret uden oplysning om ny adresse, samt ved for sent indbetalt kontingent, mortificerer bestyrelsen medlemsbeviset ved dateret notat i medlemsprotokollen. 

Ligeledes sker mortifikation ved dødsfald.

Ved udtræden af foreningen, har den eller de udtræ­dende medlemmer ikke krav på andel i foreningens formue eller krav på at få udbetalt indskud i henhold til tidligere andelsbeviser eller medlemskort.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling af­holdes hvert år i Jerup Forsamlingshus inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlin­gen indvarsles med mindst 8 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse med angivelse af dagsorden.

Alle medlemmer, kan mod at fremvise gyldigt medlemskort deltage i foreningens generalforsamling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

§5

1.       Valg af dirigent /referent samt 2 stemmetællere.

2.       Aflæggelse af formandens beretning.

3.       Aflæggelse af regnskab.

4.     Orientering om budget for det kommende år.

5.       Indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

(Suppleanterne kan evt. vælges mellem de to, der fik mindst stemmer blandt de opstillede kandidater til bestyrelsen.)

7.       Valg af revisor

8.       Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Hvert medlem har kun en stemme. Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at der pr. 1/2 samme år ikke henstår uberigtigede restancer til foreningen samt at medlemmet har været medlem i mindst ½år inden generalforsamlingen.

 

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de mødtes antal, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ved­tægtsændringer kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræ­senteret, og at mindst 3/4 at de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringerne.

 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, ind­kaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de frem­mødtes antal.

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne, som ønskes medtaget på generalforsamlingens dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Det reviderede regnskab og eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges i forsamlingshuset senest 8 dage før generalforsamlingen, herudover har forsamlingshusets medlemmer ret til at få udleveret et eksemplar ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles efter samme bestemmelser som den ordinære generalforsamling, og skal af bestyrelsen indkaldes in­den 1 måned efter, man har modtaget krav herom fra medlemmerne.

§6

Bestyrelsen:

Valgbare til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem, som har stemmeret og været medlem af foreningen i mindst ½ år.

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, samt 2 supple­anter, ligeledes valgt af generalforsamlingen. Såvel bestyrelsen som suppleanter er valgt for en toårig periode.

 

Af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år 4 og i ulige år 3 medlemmer. Af suppleanter afgår hvert år 1 medlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved flertalsafstemning. Ved stemmelighed er for­mandens stemme afgørende.

 

Et ægtepar eller 2 samlevende kan ikke være i bestyrelsen samtidigt.

 

Bestyrelsens forhandlingsprotokol skal anvendes til indføring af referat fra generalforsamlingerne, hvilke sidste referater skal underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt. 

§7

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og alle dets anliggender. 

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder, men der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år.

 

Bestyrelsen kan på eget initiativ oprette underudvalg til fremme af yderligere aktiviteter i huset, herunder evt. hjælp til finansiering i opstartsfasen af en aktivitet.

I et underudvalg skal der være mindst 1 medlem fra bestyrelsen,

Bestyrelsen fastsætter selv hvordan, et underudvalg skal oprettes og drives.

 

§8

Regnskab:

Foreningsregnskabet følger kalender året. Kassereren har ansvaret for at Jerup Forsamlingshus regnskab føres forsvarligt og i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelse, samt udarbejdelse af årsregnskab og budget. Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal udleveres til alle stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling.

Den til foreningens oprettelse og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved medlemskontingenter, offentlige og private tilskud, tilskud fra fonde, indsamling blandt egnens befolkning, arrangementer, belåning af fast ejendom samt indtægter ved udlejning af huset og materiel.

Årets overskud kan henlægges til fornyelses- og reservefond eller overføres til næste regnskabsår. Overskuddet kan ikke udloddes til medlemmerne.

§9

Udmeldelse:

Medlemmerne kan udmeldes skriftligt.

Hvis kontingent ikke er indbetalt inden den 31.december, bliver medlemmet automatisk slettet af foreningen.

Revision:

Foreningens regnskab gennemgås af to på generalforsamlingen valgte revisorer 

Revisorer vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Bestyrelsen har ret til efter eget skøn at lade regnskabet revidere ved en revisor.

§10

§11

Tegning af foreningen:

Foreningen tegnes af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden, kassereren, samt en af bestyrelsesmedlemmerne.            

Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved pantsætning og stiftelse af lån tegnes selska­bet af den samlede bestyrelse.

§12

Foreningens opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum. Mulige aktiver tilfalder almennyttige kulturelle formål i Jerup og omegn, som besluttes på den sidste afholdte generalforsamling.

 

Foranstående vedtægter er forelagt på den ordinære generalfor­samling i Foreningen Jerup Forsamlingshus, og således vedta­get.

Jerup, den 17. 03. 2011.

 

Dirigent:  Allan Hansen                                                          

Referent: Birte Larsen

 

Da generalforsamlingen den 17. 03. 2011 i henhold til gæl­dende vedtægter ikke var beslutningsdygtig, er foranstående vedtægter i uændret form forelagt den ekstraordinære generalforsamling den 14. 04. 2011, og vedtaget af det nødvendige flertal blandt de til denne generalforsamling fremmødte andelshavere.

 

Dirigent:  Allan Hansen                                                          

Referent:  Birte Larsen